FLASH动画
    当前位置 -> 首页产品中心超快恢复二极管
  Peak Repetitive Reverse Voltage    峰值反向电压
50V 100V 150V 200V 300V 400V 600V
超快恢复二极管 1.0A 1S1G 1S2G 1S3G 1S4G 1S5G 1S6G 1S8G
SF11G SF12G SF13G SF14G SF15G SF16G SF18G
2.0A SF21G SF22G SF23G SF24G SF25G SF26G SF28G
3.0A SF31G SF32G SF33G SF34G SF35G SF36G SF38G
5.0A SF51G SF52G SF53G SF54G SF55G SF56G SF58G
6.0A SF61G SF62G SF63G SF64G SF65G SF66G SF68G