FLASH动画
    当前位置 -> 首页产品中心肖特基二极管
  Peak Repetitive Reverse Voltage    峰值反向电压
20V 30V 40V 45V 60V 100V 150V 200V
肖特基二极管 1.0A 1N5817 1N5818 1N5819          
    SB140   SB160 SB1100    
2.0A     SB240   SB260 SB2100 SB2150 SB2200
    SB240S   SB260S      
3.0A     SB340   SB360 SB3100 SB3150 SB3200
    SB340S          
    SB340L   SB360L SB3100L SB3150L  
5.0A     SB540   SB560 SB5100 SB5150 SB5200
    SB540L   SB560L SB5100L   SB5200L
10.0A       TBRA1045