FLASH动画
    当前位置 -> 首页产品中心快恢复二极管
  Peak Repetitive Reverse Voltage    峰值反向电压
50V 100V 200V 400V 600V 800V 1000V
快恢复二极管 1.0A 1F1G 1F2G 1F3G 1F4G 1F5G 1F6G 1F7G
1N4933G 1N4934G 1N4935G 1N4936G 1N4937G    
FR101G FR102G FR103G FR104G FR105G FR106G FR107G
1.5A FR151G FR152G FR153G FR154G FR155G FR156G FR157G
RGP15AG RGP15BG RGP15DG RGP15GG RGP15JG RGP15KG RGP15MG
2.0A FR201G FR202G FR203G FR204G FR205G FR206G FR207G
3.0A FR301G FR302G FR303G FR304G FR305G FR306G FR307G