FLASH动画
    当前位置 -> 首页产品中心贴片肖特基二极管
  Peak Repetitive Reverse Voltage    峰值反向电压
20V 40V 45V 60V 100V 150V 200V
贴片肖特基二极管 1.0A   SS14L   SS16L SS110L SS115L SS120L
  SS14A   SS16A SS110A SS115A SS120A
1N5817W 1N5819W          
  1N5819WS          
2.0A SS22L SS24L   SS26L SS210L SS215L SS220L
  SS24A   SS26A SS210A SS215A SS220A
  SS24B   SS26B SS210B SS215B SS220B
3.0A   SS34L   SS36L SS310L    
  SS34A   SS36A SS310A SS315A SS320A
  SS34B   SS36B SS310B SS315B SS320B
  SS34C   SS36C SS310C SS315C SS320C
  SL34FA SL345FA        
5.0A   SS54B   SS56B SS510B SS515B SS520B
  SS54C   SS56C SS510C SS515C SS520C
    SL56C